Inženýring a dozory

Inženýring

Pro naše klienty projednáváme a zajišťujeme

 • projektovou dokumentaci staveb v územním řízení s cílem získat územní rozhodnutí s nabytím právní moci
 • projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení s cílem získat stavební povolení s nabytím právní moci
 • organizaci kolaudace s cílem získat kolaudační rozhodnutí

Technický dozor investora (TDI)


Naši pracovníci technického dozoru investora

 • průběžně zajišťují kontakt mezi projektanty a stavbou dle postupu výstavby
 • sledují a dle potřeby koordinují práce jednotlivých projekčních profesí podle aktuálního vývoje stavby
 • kontrolují
  • průběh výstavby
  • soulad prováděné výstavby s projektovou dokumentací
  • dílčí fakturace stavebních firem
 • závěry kontrol zapisují do stavebního deníku
 • před kolaudací zpracovávají seznam vad a nedodělků ze strany stavební firmy, provádějí dozor nad jejich odstraňováním a vedou písemnou evidenci
 • spolupracují při organizaci kolaudačního řízení s investorem, dodavatelem a orgány státní správy