Stupně projektové dokumentace a související činnosti

Územně plánovací dokumentace

V území, kde není zpracována územně plánovací dokumentace, nabízíme vypracování a projednání územně plánovací dokumentace. To samé se týká změn územně plánovací dokumentace.

Dokumentace k územnímu řízení

V území s platnou územně plánovací dokumentací, provádíme průzkumy a přípravné práce před zpracováním návrhu stavby, který po projednání s klientem dopracujeme do úrovně dokumentace k územnímu řízení a v rámci inženýringu projednáváme s dotčenými úřady státní správy a příslušnými organizacemi a dalšími účastníky územního řízení.

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Na základě výsledků územního řízení se zpracovává další stupeň projektové dokumentace -projekt pro povolení stavby. Z důvodu zkrácení časových lhůt probíhá vypracování v době schvalování dokumentace k územnímu řízení a připomínky průběžně zapracováváme. Obdobně jako při územním řízení, zabezpečujeme projednání dokumentace v plném rozsahu.

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele zpravidla navazuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení, která také tvoří její základ. Urychlí se tím příprava před vydáním stavebního povolení a klient získá čas pro řádný průběh výběrového řízení.

Spolupráce při výběru dodavatele

Za účasti klienta provádíme výběrová řízení pro přidělení stavební zakázky dodavatelské firmě, pro finální rozhodnutí klienta provádíme porovnání nabídek, dílčí rozbory a veškerá potřebná posouzení a doporučení.

Projekt pro provedení stavby

Pro vlastní výstavbu zpracováváme projekt pro provedení stavby, zpravidla ve dvou časových rovinách. K zahájení stavby předáváme stavební část, hrubé terénní úpravy, trasy venkovních rozvodů apod. Druhou část dokumentace tvoří profesní projekty, projednané s vyšším dodavatelem stavby a jeho subdodavateli. Členění a postup zpracování se řídí požadavky klienta, zadavatelem je často i vyšší dodavatel stavby.